Nauji įrašai

Archyvas

Epikontinentinės jūros ekologija

Epikontinentinės jūros ekologija

Sinkevičius S., Epikontinentinės jūros ekologija, Vilnius, 2000, 196 p.

Mokomojoje knygoje Šiaurės jūros pavyzdžiu supažindinama su epikontinentinių (pakraštinių) jūrų pagrindinėmis charakteristikomis, hidrocheminiais veiksniais, tokių hidrosistemų raida ypatingą dėmesį skiriant biologinių sistemų įvairovei, jų struktūroms ir funkcionavimo mechanizmams. Atskirai aptariama epikontinentinės jūros atskirų biosistemų struktūrų (buveinių) veikla ir reikšmė aplinkinių buveinių gyvybingumui. Atskirai aptariama tiek jūros tiek jos pakrantėse egzistuojančių ekosistemų būklė. Knygoje nagrinėjamos ir konkrečios globalių ekologinių problemų pasekmės Šiaurės jūros ekosistemų tolesniam gyvybingumui (integruotos, pasklidosios taršos poveikiai įvairioms biologinių sistemų struktūroms, įvairialypės antropogeninės veiklos raida ir jos pasekmės regiono ekosistemų būklei. Pateikiama to regiono ekologinių nelaimių kronika. Atskirai aptariami Šiaurės jūros regione įgyvendinami gamtosauginiai projektai, tarptautinio bendrdarbiavimo susijusio su jūrinių ekosistemų apsauga programos. Pateikiamas išsamus literatūros sąrašas. Knyga įliustruota paveikslais, brėžiniais, lentelėmis, grafikais.

TURINYS
Įvadas
1. TRUMPAI APIE ŠIAURĖS JŪROS ATSIRADIMO PRADŽIĄ
2. ŠIAURĖS JŪROS – TIPINGOS PAKRAŠTINĖS JŪROS CHARAKTERISTIKA
2.1. Geografinė Šiaurės jūros padėtis ir kai kurios morfologinės charakteristikos
2.2. Dugno reljefas ir vyraujantys gruntai
2.3. Terminė ir cheminė vandens charakteristika
2.4. Hidrodinaminė jūros vandens charakteristika
3. KAI KURIŲ CHEMINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS ŠIAURĖS JŪROJE
3.1. Biologiniai procesai, reguliuojantys elementų kiekius, apykaitą ir biocheminius ciklus vandenyje
3.2. Biologinė srovių jūroje reikšmė
4. JŪROS EKOSISTEMOS BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR JOS VEIKLA
4.1. Jūros gyvūnų biologinė veikla
4.2. Energijos gavimo būdai
5. Gyvenimo vandenyje ypatumai
6. GYVENIMAS JŪROS AKVATORIJOS EKOSISTEMOSE
6.1. Maisto medžiagų apykaita
6.2. Jūros ekosistemos skirstymas į zonas ir įvairių veiksnių įtakos zonos
7. GYVIEJI ORGANIZMAI ŠIAURĖS JŪROS PRIEKRANČIŲ IR PAKRANČIŲ EKOSISTEMOSE
7.1. Lėkštų, žemų krantų litoralė, pakrančių maršos
8. ŠIAURĖS JŪROS ESTUARIJŲ APŽVALGA
8.1. Geologinė estuarijų praeitis
8.2. Estuarijų klasifikacija
8.3. Vandens lygio estuarijose svyravimai
8.4. Estuarijų vandens cheminė sudėtis
8.5. Estuarijų hidrobiontų bendrijų pasiskirstymo dėsningumai
9. MAISTO MEDŽIAGŲ APYKAITA
IR MITYBOS GRANDINĖS ESTUARIJOSE
10. ESTUARIJŲ PAGRINDINIŲ BIOTOPŲ APŽVALGA
10.1. Pajūrio druskingosios dumblo lygumos – vatai ir druskingosios pelkės – maršos
11. VATŲ EKOSISTEMŲ AUGALŲ
IR GYVŪNŲ BENDRIJOS (BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ)
12. ŠIAURĖS JŪROS PAJŪRIO (PUSIAU SAUSUMOS IR SAUSUMOS) BIOTOPŲ BŪKLĖS APŽVALGA
12.1. Druskingųjų maršų ekosistemų augalų ir gyvūnų bendrijos
12.2. Smėlėti paplūdimai ir kopos
12.3. Užliejamos upių slėnių, estuarijų ir šalia sūriavandenių maršų esančios pievos
13. DABARTINĖ ŠIAURĖS JŪROS AKVATORIJOS, PRIEKRANČIŲ IR PAKRANČIŲ EKOSISTEMŲ BŪKLĖ
14. EKOLOGINĖS ŠIAURĖS JŪROS PROBLEMOS
14.1. Antropogeninės veiklos padariniai Šiaurės jūros ekosistemoms
14.1.1. Rūgštusis lietus ir jo poveikis pakrančių ekosistemoms
14.1.2. Pavojingos ir dažnai patenkančios į Šiaurės jūros ekosistemas medžiagos
14.1.3. Chloruoti angliavandeniliai
14.1.4 Buitiniai nutekamieji vandenys
14.1.5. Eutrifikacija ir jos padariniai
14.1.6. Praktiškai neyrančios ar ilgai nesuyrančios buitinės pramoninės šiukšlės
14.1.7. Sunkieji metalai ir įvairių atliekų deginimas jūroje
14.1.8. Žemsiurbių veikla gerinant ir palaikant navigacijos intensyvumą estuarijose ir priekrantės rajonuose
14.1.9. Dempingo Šiaurės jūroje problemos
14.1.10. Užteršimas nafta ir jos produktais
14.1.11. Antropogeninės veiklos produktai, potencialiai pavojingi jūrų ekosistemoms
14.1.12. Bendrijų biologinės įvairovės pokyčiai, keliantys grėsmę jų gyvybingumui
14.1.13. Parazitų poveikis jūrinių bestuburių hidrobiontų juvenilinėms stadijoms
14.1.14. Svetimos augalų rūšys ir jų įtaka Šiaurės jūros pakrančių ekosistemoms
14.1.15. Svetimų graužikų rūšių invazija ir jos padariniai kopų biotopams
14.1.16. Turizmo ir rekreacijos plėtra jūriniuose ir pajūrio biotopuose ir sukeliamos ekologinės problemos
15. Galimi pavojai maršų ekosistemoms įvairiUose pakrančių rajonuose
16. TRUMPA EKOLOGINIŲ NELAIMIŲ ŠIAURĖS JŪROS EKOSISTEMOSE KRONIKA
17. GAMTOSAUGOS PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI ŠIAURĖS JŪROS REGIONE
17.1. Estuarijose gyvenančių žuvų rūšių apsauga
17.2. Naujai sukurtų druskingųjų lagūnų reikšmė jūros gyvūnams ir vandens paukščiams Vatų jūros Danijos pakrantėje
17.3. Eustarijų vandens ir pelkių paukščių apsauga
17.3.1. Žiemojančių pajūrio maršose, vatuose ir estuarijų ekosistemose žąsinių paukščių problemos
18. KAI KURIOS TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS, PROGRAMOS, KONVENCIJOS, SUTARTYS IR ORGANIZACIJOS, KURIŲ VEIKLA .. SUSIJUSI SU ŠIAURĖS JŪROS EKOSISTEMŲ APSAUGA
LITERATŪRA

Palikti atsiliepimą